Информация, регламенти и стандарти за околната среда

Лого IPv6 Ready

 
Протоколният стек, включен в този продукт, е получил IPv6 Ready Logo Phase-2, установен от IPv6 Forum.

Информация за продукта, изисквана от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 801/2013 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008

Консумация на енергия на продукта в мрежов режим на готовност, ако са свързани кабелни мрежови портове и всички портове за безжична мрежа са активирани (ако са налични по едно и също време).
Име на модела
Консумация на енергия на продукта в мрежов режим на готовност
MF275dw / MF272dw
3,0 W или по-малко
Горните стойности са действителните стойности за едно устройство, избрано произволно и следователно могат да се различават от стойността на използваното устройство. Допълнителните мрежови портове не са свързани и/или активирани при измерването.

Директива WEEE и Директива за батериите

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

При изхвърляне на използвани тонер касети

За да защити околната среда и да използва по-ефективно ресурсите, Canon насърчава възстановяването и рециклирането на използвани тонер касети. Моля, съдействайте за възстановяването на тонер касетите (повторна употреба на ресурси). За подробности относно повторното използване на ресурси вижте уебсайта на Canon:
global.canon/ctc
Когато изхвърляте тонер касети, опаковайте ги в оригиналната им опаковка, за да предотвратите разпръскването на тонер, и изхвърлете касетите в съответствие с инструкциите на местното правителство.
975J-0EK