Не се получава достъп до Отдалечен ПИ

Ако се появи съобщението [Cannot access Remote UI.] или [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.], и не можете да получите достъп до Отдалечен ПИ, отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Задайте ПИН за достъп до Отдалечен ПИ.
За да получите достъп до Отдалечен ПИ, трябва да зададете ПИН за достъп до Отдалечен ПИ.
Изискват се администраторски права за конфигуриране на настройките.
Модел със сензорен панел
Екран [Начало] на работния панел [Меню] [Настройки за управление]  [Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.] [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.] [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.] [Вкл.] въведете ПИН кода [Прилагане] отново въведете ПИН кода [Прилагане]
модел на LCD дисплей с 5 реда
Екран [Начало] на работния панел  [Меню]    [Настройки за управление]    [Н-ки отдалеч. потр. интер./обнов. фърм.]    [Настройки за Потр. интерф. отдал. упр.]    [Настр. защ. дост. от ПИ за отд. упр.]    [Вкл.]    въведете ПИН кода    отново въведете ПИН кода  
* Не можете да зададете ПИН, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“.
Променете ПИН кода на системния мениджър.
Когато влизате в режим на системен мениджър, трябва да промените ПИН кода на системния мениджър от настройките по подразбиране.
Изискват се администраторски права за промяна на настройките.
Модел със сензорен панел
Екран [Начало] на работния панел [Меню] [Настройки за управление] [Управление на потребители] [Настройки информация за сист. оператор] [Системен оператор ID и PIN] въведете ИД на системния мениджър [Прилагане] въведете ПИН кода [Прилагане] отново въведете ПИН кода [Прилагане]
модел на LCD дисплей с 5 реда
Екран [Начало] на работния панел  [Меню]    [Настройки за управление]    [Управление на потребители]    [Настройки информация за сист. оператор]    [Системен оператор ID и PIN]    въведете ИД на системния мениджър    въведете ПИН кода    отново въведете ПИН кода  
* Не можете да зададете ИД или ПИН на системен мениджър, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“
* Разрешете само на определени администратори да имат достъп до ИД на системния мениджър и ПИН кода след промяна на настройките.
975J-0E4