Informácie o životnom prostredí, predpisy a štandardy

Logo kompatibility s IPv6

Protokol, ktorý je súčasťou tohto produktu, získal v súlade s fórom IPv6 logo kompatibility s IPv6, stupeň 2.

Informácie o produkte vyžadované NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 801/2013, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 1275/2008

Spotreba energie produktu v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, keď sú pripojené káblové sieťové porty a všetky bezdrôtové sieťové porty aktivované (ak sú dostupné v rovnakom čase).
Názov modelu
Spotreba energie výrobku v režime pohotovosti pri zapojení v sieti
MF275dw / MF272dw
3,0 W alebo menej
Uvedené hodnoty sú skutočné hodnoty jedného zariadenia vybratého náhodne a môžu sa preto líšiť od hodnôt práve používaného zariadenia. Voliteľné sieťové porty buď nie sú pri meraní pripojené alebo nie sú aktivované.

Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernica o batériách

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Pri likvidácii použitých tonerových kaziet

V záujme ochrany životného prostredia a efektívnejšieho využívania zdrojov podporuje spoločnosť Canon obnovu a recykláciu použitých tonerových kaziet. Prosíme vás o spoluprácu pri obnove tonerových kaziet (opätovné využívanie zdrojov). Ďalšie informácie o opätovnom využívaní zdrojov sa dozviete na webovej lokalite spoločnosti Canon:
global.canon/ctc
Pri likvidácii tonerových kaziet ich zabaľte do pôvodného obalu, aby nedochádzalo k rozptýleniu tonera. Kazety zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
99LE-0EK