Poznámka

Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
CANON INC. ZA TÚTO PRÍRUČKU NERUČÍ ŽIADNYM SPÔSOBOM, VÝSLOVNE ANI IMPLICITNE, S VÝNIMKOU TU VYSLOVENE STANOVENÉHO SPÔSOBU, VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, VHODNOSŤ POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA PATENTOVÝCH PRÁV. CANON INC. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO STRATY ČI VÝDAVKY SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TEJTO PRÍRUČKY.
Ak príručku vo formáte PDF nemôžete zobraziť, prevezmite aplikáciu Adobe Acrobat Reader z webovej stránky spoločnosti Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
99LE-0EL