Informació, reglaments i normes mediambientals

Logotip IPv6 Ready

La pila de protocols inclosa en aquest producte ha obtingut el Logotip IPv6 Ready Fase 2, segons el que s'estableix a l'IPv6 Forum.

Informació del producte requerida per la NORMATIVA DE LA COMISSIÓ (EU) núm. 801/2013 que modifica la normativa (EC) núm. 1275/2008

Consum energètic del producte en mode preparat connectat a la xarxa si els ports de xarxa de fil estan connectats i tots els ports de xarxa sense fil estan activats (si estan disponibles al mateix temps).
Nom del model
Consum energètic del producte en mode preparat connectat a la xarxa
MF275dw / MF272dw
3,0 W o menys
Els valors anteriors són els valors reals per màquina, triats arbitràriament i, per tant, poden ser diferents del valor de l'equip que s'està utilitzant. A la mesura, els ports de xarxa opcionals no estan connectats o no activats.

Directives RAEE i sobre Piles i Acumuladors

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)
Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives.
Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva.
Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final.
Per a més informació sobre el reciclatge d’aquest producte, contacteu amb l’oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d’escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Quan llenceu els cartutxos de tòner usats

Per protegir l'entorn i fer un ús més eficaç dels recursos, Canon afavoreix la recuperació i el reciclatge de cartutxos de tòner usats. Coopereu en la recuperació de cartutxos de tòner (reutilització de recursos). Per a més informació sobre la reutilització de recursos, vegeu el lloc web de Canon:
global.canon/ctc
Quan es llencen els cartutxos de tòner, col·loqueu-los en el seu embalatge original per evitar que es llenci el tòner i llenceu els cartutxos d'acord amb les instruccions del vostre govern local.
99L0-0EK