שליחת פקס לאחר שיחת טלפון (שליחה ידנית)

ניתן לשלוח פקס לאחר שיחת טלפון. לביצוע שיחת טלפון, נדרש טלפון חיצוני או TELEPHONE 6 KIT אופציונלי. סעיף זה מתאר כיצד לשלוח פקס לאחר שיחת טלפון.
בעת שליחת פקס במהלך שיחה נכנסת, תחילה הרם את השפופרת כדי לענות לשיחה, ולאחר מכן בצע את השלבים שלהלן. אין צורך לבצע את שלבים 4 ו-5 כדי לבצע שיחת טלפון.
העמודים שניתן לסרוק ולשלוח באופן ידני מוגבלים באופן הבא:
בעת הנחת מסמך מקור על המזין, רק צד אחד נסרק.
כאשר מסמך מקור מונח על משטח הזכוכית, ניתן לשלוח דף אחד בלבד.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
בלוח ההפעלה, לחץ על [Fax] במסך [Home]. מסך [Home]
מסך הפקס מופיע.
3
הגדר את הגדרות הסריקה המקוריות, לפי הצורך. הגדרות סריקת מקור של פקס
4
הרם את השפופרת.
5
לחץ על [Destination], וציין את יעד. הגדרת יעדים (דגם מסך מגע)
לביצוע שיחת טלפון, הזן את מספר הפקס באמצעות מקשי הספרות או בחר יעד רשום.
6
בקש מהנמען להגדיר את מכשיר הפקס שלו לקבל את הפקס שלך.
7
כאשר תשמע צפצוף, לחץ על , והנח את השפופרת.
סריקת המקור מתחילה.
לביטול שליחת פקס, לחץ על [Cancel]‏ [Yes]. ביטול שליחת פקס
בסיום סריקת המקור, הפקס נשלח. השתמש ב-[Status Monitor] כדי להציג את מצב השליחה והיומן. בדיקת המצב והיומן של פקסים שנשלחו והתקבלו
כאשר [Scan Size] מופיע
בחר את גודל מסמך המקור.
היעדים וההגדרות ב-'שליחה ידנית' אינם נשארים ביומן עבודות ה-TX.
99L4-04Y