מתחיל MF Scan Utility

הפעל MF Scan Utility המותקן על המחשב.

בעת שימוש ב-Windows

לחץ על [] (Start)‏ [Canon]‏ [MF Scan Utility].

בעת שימוש ב-macOS

מתוך תיקיית OS Applications, לחץ לחיצה כפולה על [Canon MF Utilities]‏ [Canon MF Scan Utility].
למידע נוסף על הפעולות וההגדרות של MF Scan Utility, לחץ [Instructions] על המסך ה-MF Scan Utility להצגת עזרה.
99L4-04E