חיבור לרשת LAN קווית

חבר מחשב למכונה באמצעות נתב. השתמש בכבל רשת כדי לחבר את המכשיר לנתב.
1
חבר כבל רשת למכשיר ולנתב.
הכנס את המחבר עד הסוף לתוך היציאה עד שייכנס למקומו בנקישה.
2
חכה שניות אחדות.
כברירת מחדל, כתובת ה-IP מוגדרת באופן אוטומטי.
כדי להשתמש בכתובת IP ספציפית, הגדר זאת באופן ידני.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
99L4-018