اتصال یک دستگاه همراه به دستگاه

برای استفاده از این دستگاه از طریق دستگاه همراه، باید با استفاده از یکی از روش‌های زیر، آن را به دستگاه متصل کنید:
اتصال از طریق روتر LAN بی‌سیم (اتصال LAN)
همانگونه که رایانه را به دستگاه وصل می‌کنید، یک دستگاه همراه را نیز از طریق روتر LAN بی‌سیم به دستگاه وصل کنید. با پیکربندی یک دستگاه تلفن همراه برای اتصال خودکار به روتر LAN بی‌سیم، نیازی نیست دفعه بعد، آن را به‌صورت دستی وصل کنید.
اتصال یک دستگاه همراه از طریق روتر LAN بی‌سیم (اتصال LAN)
اتصال به‌طور مستقیم (اتصال مستقیم)
یک دستگاه همراه را به‌صورت مستقیم از طریق Wi-Fi به دستگاه وصل کنید. می‌توانید مستقیماً و بدون استفاده از روتر LAN بی‌سیم به دستگاه وصل شوید. هر بار که از این دستگاه استفاده می‌کنید باید تلفن همراه را به‌صورت دستی وصل کنید.
آماده‌سازی برای اتصال مستقیم
اتصال مستقیم یک دستگاه همراه به دستگاه (اتصال مستقیم)
99L3-05W