راه‌اندازی MF Scan Utility

MF Scan Utility نصب‌شده روی رایانه را راه‌اندازی کنید.

هنگام استفاده از Windows

روی [] (Start)‏ [Canon]‏ [MF Scan Utility] کلیک کنید.

هنگام استفاده از macOS

در پوشه برنامه‌های سیستم‌عامل، روی [Canon MF Utilities]‏ [Canon MF Scan Utility] دو بار کلیک کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکردها و تنظیمات MF Scan Utility، روی [Instructions] در صفحه MF Scan Utility کلیک کنید تا راهنما نمایش داده شود.
99L3-04E