ارسال فاکس به مقصد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست

با بررسی موارد زیر عیب‌یابی کنید.
زمان انتظار (مکث) را وارد کنید.
هنگام ارسال فاکس به مقصدی بین‌المللی، به ترتیب شماره دسترسی بین‌المللی، کد کشور و شماره فاکس مقصد را وارد کنید. برای اضافه کردن مکث، بین شماره‌ها [Pause] را فشار دهید.
اگر پس از وارد کردن مکث همچنان نمی‌توانید فاکس ارسال کنید، زمان مکث را تغییر دهید.
وارد سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید [Settings/Registration]‏ [TX Settings]‏ [Fax TX Settings]‏ [Edit]‏ در [Set Pause Time]، زمان مکث را وارد کنید [OK]
در پنل عملیات، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید، و سپس برای تغییر دادن تنظیمات، گزینه [Function Settings] را انتخاب کنید. [Set Pause Time]
سرعت شروع ارتباط را کاهش دهید.
سعی کنید پس از کاهش سرعت شروع ارتباط، فاکس را به‌صورت مرحله‌ای ارسال کنید.
در حالت "مدیر سیستم" وارد سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید [Settings/Registration]‏ [TX Settings]‏ [Fax TX Settings]‏ [Edit]‏ در [TX Start Speed]، سرعت را انتخاب کنید [OK]
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Function Settings] را انتخاب کنید. [TX Start Speed]
99L3-0E1