پیدا کردن سرور چاپ برای اتصال به آن امکان‌پذیر نیست

با بررسی موارد زیر عیب‌یابی کنید.
آیا سرور چاپ و رایانه به‌درستی وصل شده‌اند؟
تنظیمات شبکه سرور چاپ و رایانه را بررسی کنید و مطمئن شوید که اتصال برقرار است.
اگر کابل اترنت رابط بین دستگاه و رایانه است، مطمئن شوید که کابل به‌درستی وصل شده باشد.
سرور چاپ راه‌اندازی شده است؟
اگر سرور چاپ راه‌اندازی نشده باشد، آن را راه‌اندازی کنید.
محدودیتی برای اتصال به سرور چاپ وجود دارد؟
با مدیر سیستم سرور چاپ بررسی کنید و در صورت نیاز درخواست مجوز کنید.
شناسایی شبکه فعال شده است؟ (Windows)
در صورت غیرفعال بودن شناسایی شبکه آن را فعال کنید. فعال کردن Network discovery (شناسایی شبکه)
99L3-0C7