Διαμόρφωση WINS

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον δικτύου που χρησιμοποιεί NetBIOS και TCP/IP, διαμορφώστε την υπηρεσία ονομάτων Internet των Windows (WINS), ώστε να μετατρέπει το όνομα NetBIOS σε διεύθυνση IP.
Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία WINS, καθορίστε τον διακομιστή WINS. Η υπηρεσία WINS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον IPv6.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις WINS]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Ορίστε το όνομα υπολογιστή και το όνομα ομάδας εργασίας. Ορισμός του ονόματος υπολογιστή και του ονόματος ομάδας εργασίας
Προετοιμάστε τη διεύθυνση IPv4 του διακομιστή WINS και έχετέ την στη διάθεσή σας.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Network Settings] [WINS Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit WINS Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [WINS Resolution].
5
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IPv4 του διακομιστή WINS και κάντε κλικ στο [OK].
Εάν η διεύθυνση IP του διακομιστή WINS λαμβάνεται από διακομιστή DHCP, αυτή η διεύθυνση IP έχει προτεραιότητα. Διαμόρφωση DNS
6
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
99JY-01U