Δεν εκτυπώνεται η άκρη της σελίδας

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με την εξής σειρά:
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού
Έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά οι οδηγοί χαρτιού με το χαρτί;
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένοι, αλλά είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μέρος της σελίδας μπορεί να μην εκτυπωθεί. Ελέγξτε τους οδηγούς χαρτιού και ευθυγραμμίστε τους με το πλάτος του χαρτιού. Τοποθέτηση χαρτιού
Εκτυπώνετε μέχρι την άκρη του χαρτιού χωρίς περιθώρια;
Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να παρουσιαστεί, όταν στο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει οριστεί κανένα περιθώριο. Για να εκτυπώσετε με αυτήν τη συσκευή, απαιτείται περιθώριο 5 mm (15 mm στην επάνω και στην κάτω πλευρά και 10 mm αριστερά και δεξιά).
Στην οθόνη [Προτιμήσεις εκτύπωσης] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, διαμορφώστε την παρακάτω ρύθμιση για να δημιουργηθεί περιθώριο.
Καρτέλα [Finishing] [Advanced Settings] [Expand Print Region and Print] [Off]
99JY-0AJ