Okoljske informacije, predpisi in standardi

Logotip IPv6 Ready

Protokolnemu skladu za ta izdelek je dodeljen logotip IPv6 Ready Logo Phase-2, ki ga je določil Forum IPv6.

Informacije o izdelku v skladu z zahtevami UREDBE KOMISIJE (EU) št. 801/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1275/2008

Poraba energije izdelka v stanju omrežne pripravljenosti, če so žična omrežna vrata povezana in so aktivirana vsa brezžična omrežna vrata (če so na voljo hkrati).
Naziv modela
Poraba energije izdelka v stanju omrežne pripravljenosti
MF275dw / MF272dw
3,0 W ali manj
Zgornje vrednosti so dejanske vrednosti za eno napravo, izbrano arbitrarno, in so torej odvisne od vrednosti uporabljene naprave. Izbirna omrežna vrata niso povezana ali omogočena za merjenje.

Direktiva WEEE in direktiva o bateriji

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Odlaganje rabljenih kartuš s tonerjem

Za zaščito okolja in učinkovitejšo uporabo virov Canon spodbuja vračilo in recikliranje uporabljenih kartuš. Prosimo, sodelujte v programu vračila kartuš s tonerjem (vnovična uporaba virov). Podrobnosti o ponovni uporabi virov so na voljo na spletnem mestu družbe Canon:
global.canon/ctc
Ko kartuše zavržete, jih zapakirajte v originalno embalažo, da preprečite razpršitev tonerja, in jih odstranite v skladu z navodili lokalnih pristojnih organov.
99RA-0EK