Upotreba TLS-a

Transport Layer Security (TLS) mehanizam je za šifriranje podataka koji se šalju ili primaju putem mreže. Šifriranje komunikacije TLS-om pri upotrebi sučelja za daljinski pristup Remote UI ublažava rizike prisluškivanja podataka i uplitanja u komunikaciju.
Da biste za sučelje za daljinski pristup Remote UI koristili komunikaciju šifriranu TLS-om, navedite ključ i certifikat (certifikat poslužitelja) koje želite koristiti, a zatim omogućite TLS za sučelje za daljinski pristup Remote UI.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Postavke upravljanja] da biste konfigurirali postavke. Upravljačka se ploča, međutim, može koristiti samo za omogućivanje ili onemogućivanje TLS-a za Remote UI (Udaljeni UI). [Koristi udaljeni UI]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
Potrebne pripreme
Pripremite ključ i certifikat koje želite koristiti za komunikaciju šifriranu TLS-om. Upravljanje ključem i certifikatom te njihova verifikacija
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
U rubrici [Network Settings] kliknite [TLS Settings].
Prikazuje se zaslon [TLS Settings].
4
Odredite ključ i certifikat koje želite koristiti za komunikaciju šifriranu TLS-om.
1
U rubrici [Key and Certificate Settings] kliknite [Key and Certificate].
Prikazuje se zaslon [Key and Certificate Settings].
2
Desno od ključa i certifikata koje želite koristiti kliknite [Register Default Key].
Kada kliknete naziv ključa (ili ikonu certifikata) u sklopu stavke, prikazat će se pojedinosti o certifikatu.
Na zaslonu s detaljima certifikata kliknite [Verify Certificate] da biste provjerili je li certifikat valjan.
5
Definirajte verziju i algoritam za TLS.
1
Kliknite [TLS Details] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit TLS Details].
2
Definirajte verziju i algoritam koji se mogu koristiti i kliknite [OK].
Pojedine kombinacije verzija i algoritama nije moguće koristiti. Podržane kombinacije verzija i algoritama potražite u specifikacijama TLS-a. TLS
[Allowed Versions]
Definirajte najvišu i najnižu verziju TLS-a.
[Algorithm Settings]
Potvrdite okvir algoritma koji želite koristiti za TLS.
6
Omogućite TLS u sučelju za daljinski pristup Remote UI.
1
Kliknite [License/Other] [Remote UI Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit Remote UI Settings].
2
Potvrdite okvir [Use TLS] i kliknite [OK].
7
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
Kada se pri pokretanju sučelja za daljinski pristup Remote UI prikaže poruka upozorenja
Prilikom pokretanja sučelja za daljinski pristup s omogućenim TLS-om moguć je prikaz poruke upozorenja u vezi sa sigurnosnim certifikatom. Ako nema problema s certifikatom ili postavkama TLS-a, možete nastaviti s radom.
99L5-06A