การระบุปลายทาง (การป้อนข้อมูลโดยตรง) (รุ่นแผงสัมผัส)

เมื่อต้องการระบุปลายทางที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในสมุดรายชื่อ ให้ใส่ปลายทางโดยตรงโดยใช้หน้าจอการส่งแฟกซ์ของแผงการดำเนินงาน
ใส่หมายเลขแฟกซ์ในหน้าจอการส่งแฟกซ์
หากเชื่อมต่อเครื่องผ่าน Private Branch Exchange (PBX) ให้กด [R] ก่อนใส่ปลายทางด้วยปุ่มตัวเลข หากไม่มี [R] คุณต้องลงทะเบียนการตั้งค่าคีย์ R [การตั้งค่าปุ่ม R]
หากคุณใส่หมายเลขแฟกซ์ไม่ถูกต้อง ให้กด [] เพื่อล้างหมายเลข
เมื่อต้องการใส่ปลายทางที่สองและปลายทางถัดๆ ไป ให้กด [ปลายทาง] แล้วเลือกวิธีการระบุปลายทาง
เมื่อส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางระหว่างประเทศ ให้ป้อนหมายเลขติดต่อระหว่างประเทศ รหัสประเทศ และหมายเลขแฟกซ์ตามลำดับ หากเชื่อมต่อไม่ได้ ให้กด [หยุดชั่วคราว] ระหว่างหมายเลขเพื่อเพิ่มการหยุดชั่วคราว คุณสามารถเปลี่ยนเวลาหยุดชั่วคราว [ตั้งค่าเวลาหยุดชั่วคราว]
98CK-03A