ข้อควรระวังเมื่อจัดการกับกระดาษ

เพื่อป้องกันกระดาษติดและข้อผิดพลาดอื่นๆ และรับประกันการพิมพ์ที่สวยงาม คุณต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการและจัดเก็บกระดาษ
เพื่อรักษาคุณภาพของกระดาษที่พิมพ์ ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดเก็บและทากาวกระดาษ

การจัดการและการจัดเก็บกระดาษ

การรอให้กระดาษปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ก่อนที่จะใช้กระดาษในเครื่อง ต้องแน่ใจว่าได้รอให้กระดาษปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เครื่องตั้งอยู่ การใช้กระดาษที่จัดเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นต่างกันในทันที อาจทำให้กระดาษติดหรือเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้
การจัดเก็บกระดาษก่อนใช้งาน
ขอแนะนำให้ใช้กระดาษโดยเร็วที่สุดหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์ กระดาษที่เหลือควรห่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและเก็บไว้บนพื้นผิวเรียบ
เพื่อป้องกันกระดาษจากความชื้นหรือความแห้ง ให้ห่อกระดาษไว้ในบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะใช้งาน
อย่าจัดเก็บกระดาษในลักษณะที่ม้วนงอหรือพับ
อย่าจัดเก็บกระดาษในแนวตั้ง และอย่าวางกระดาษซ้อนกันมากเกินไป
อย่าจัดเก็บกระดาษในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือในที่ที่มีความชื้นสูง ความแห้ง หรืออุณหภูมิหรือความชื้นแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

การจัดเก็บและการทากาวกระดาษที่พิมพ์

การจัดเก็บกระดาษ
จัดเก็บกระดาษบนพื้นผิวเรียบ
อย่าจัดเก็บกระดาษร่วมกับสิ่งของที่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) เช่น แฟ้มใส ผงหมึกอาจละลายทำให้กระดาษติดกับวัสดุพีวีซี
อย่าจัดเก็บกระดาษในลักษณะที่ทำให้เกิดรอยพับหรือรอยย่น ผงหมึกอาจหลุดลอก
อย่าจัดเก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง
เมื่อจัดเก็บกระดาษไว้เป็นเวลานาน (สองปีหรือนานกว่านั้น) ให้เก็บในแฟ้มหรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกัน
การจัดเก็บกระดาษเป็นเวลานานอาจทำให้กระดาษเปลี่ยนสี ส่งผลให้รูปภาพที่พิมพ์เปลี่ยนสีได้
ข้อควรระวังเมื่อทากาวกับกระดาษที่พิมพ์
ให้ใช้กาวที่ไม่ละลายน้ำเสมอ
ก่อนทากาว ให้ทำการทดสอบโดยใช้งานพิมพ์ที่ไม่ต้องการ
รอให้กระดาษที่ทากาวแห้งสนิทก่อนวางซ้อนกัน
98CK-00E