หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ UI ระยะไกล หน้าพอร์ทัล (หน้าบนสุดของ UI ระยะไกล) จะปรากฏขึ้น จากที่นี่ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง ดูข้อมูลต่างๆ และเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการทำงานของปุ่ม
[Device Name]
จะแสดงชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งไว้ใน [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings]
[Product Name]/[Product Name (Serial Number):]
จะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ของเครื่อง
หมายเลขลำดับประจำสินค้าอาจแสดงขึ้นด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
[Location]
จะแสดงสถานที่ติดตั้งซึ่งกำหนดไว้ใน [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings]
[Login User]
จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
[Log Out]
คุณล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล และหน้าจอเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นมา
[Language]
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดงผลของ UI ระยะไกล
* ภาษาที่ใช้แสดงผลของคอมพิวเตอร์และ UI ระยะไกลต้องเหมือนกัน หากภาษาที่ใช้แสดงผลไม่เหมือนกัน ข้อมูลที่ใส่อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือคุณอาจอ้างอิงโฟลเดอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือปลายทางที่ระบุอื่นๆ ไม่ได้
[Mail to System Manager]
จะสร้างอีเมลสำหรับผู้ดูแลระบบที่ระบุไว้ใน [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information]
[Last Updated]
จะแสดงวันที่และเวลาที่ข้อมูลซึ่งแสดงบนหน้าพอร์ทัลได้รับการอัปเดตล่าสุด
คลิก [] ที่ด้านขวาของวันที่และเวลาเพื่ออัปเดตข้อมูลเหล่านี้
[Device Basic Information]
จะแสดงสถานะปัจจุบันและข้อมูลข้อผิดพลาดของเครื่อง
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ส่วนนี้จะแสดงลิงก์ไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลข้อผิดพลาด
[Consumables Information]
จะแสดงข้อมูลแหล่งกระดาษและจำนวนหมึกที่เหลืออยู่ในตลับผงหมึก
คลิก [Check Consumables Details] เพื่อแสดงชื่อตลับผงหมึก
[Support Link]
จะแสดงลิงก์ที่ไปยังข้อมูลสนับสนุนสำหรับเครื่องนี้ที่ตั้งค่าไว้ใน [Settings/Registration] [License/Other] [Support Link]
[Status Monitor/Cancel]
คลิกตรงนี้เพื่อแสดงหน้าจอ [Status Monitor/Cancel]
จากหน้าจอนี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะและรายการบันทึกการทำงานของฟังก์ชัน สถานะการทำงานของเครื่อง และข้อมูลข้อผิดพลาด การตรวจสอบการใช้งานและรายการบันทึกด้วย UI ระยะไกล
[Settings/Registration]
คลิกตรงนี้เพื่อแสดงหน้าจอ [Settings/Registration]
หากคุณเข้าสู่ระบบในโหมดผู้จัดการระบบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ และดำเนินงานต่างๆ ได้ เช่น การบันทึกและการนำเข้าข้อมูล
รายการที่สามารถตั้งค่าในหน้าจอ [Settings/Registration] แทบจะเหมือนกับรายการในแผงการดำเนินงาน แต่บางรายการจะต้องตั้งค่าด้วยแผงการดำเนินงานหรือ UI ระยะไกลเท่านั้น รายการเมนูการตั้งค่า
คุณอาจจะต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้ โดยขึ้นอยู่กับรายการ หากจำเป็นต้องรีสตาร์ต ข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ
[Address Book]
คลิกตรงนี้เพื่อแสดงหน้าจอ [Address Book]
หากคุณเข้าสู่ระบบในโหมดผู้จัดการระบบ คุณสามารถลงทะเบียนและแก้ไขปลายทางในสมุดรายชื่อ การลงทะเบียนปลายทางไปยังสมุดรายชื่อ (UI ระยะไกล) (รุ่นแผงสัมผัส)
98CK-079