ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษและการป้อนกระดาษ

ตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาตามอาการ
98CK-0AU