Chỉ Định Điểm Đích (Nhật Ký Công Việc Gửi) (Mẫu Bảng Cảm ứng)

Bạn có thể chỉ định điểm đích đã sử dụng trước đây bằng cách gọi lên Nhật Ký Công Việc Gửi từ màn hình fax của bảng thao tác. Bạn cũng có thể áp dụng các cài đặt quét đã dùng để gửi dữ liệu cùng với điểm đích.
Khi bạn gọi lên Nhật Ký Công Việc Gửi, điểm đích và các cài đặt quét đã chỉ định sẽ bị ghi đè.
Bạn không thể sử dụng Nhật Ký Công Việc Gửi khi đang gửi từ nhật ký bị hạn chế. Cấm Sử Dụng Điểm Đích trong Nhật Ký Gửi
1
Trên màn hình fax, nhấn [Điểm đích] [C.Đ Gọi Lại].
2
Chọn nhật ký bạn muốn gọi lên.
Các điểm đích được chỉ định.
Khi có nhiều điểm đích trong nhật ký, chỉ điểm đích đầu tiên được hiển thị, nhưng tất cả các điểm đích đều được áp dụng.
3
Thay đổi các điểm đích và cài đặt quét nếu cần.
Bạn có thể thay đổi và gửi các điểm đích và cài đặt quét được gọi lên.
Nhật Ký Công Việc Gửi bị xóa trong các trường hợp sau:
Khi nguồn TẮT
Khi việc nhập điểm đích mới bị hạn chế Chỉ Gửi đến Điểm Đích Đã Đăng Ký
98CL-03C