Hủy gửi fax

Bạn có thể hủy gửi fax bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Nhấn [Hủy] [Có].
Nếu màn hình trên không được hiển thị, nhấn  trên bảng thao tác, sau đó nhấn [Có].
Nếu màn hình danh sách công việc được hiển thị, chọn công việc cần hủy, và nhấn [Có].
98CL-055