ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống

Máy có Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống để xem và thay đổi các cài đặt quan trọng.
Khi ID Người Quản Lý Hệ Thống và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống được thiết đặt, chỉ những người dùng biết thông tin này mới có thể đăng nhập vào Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống.
Theo mặc định, ID Người Quản Lý Hệ Thống và Mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống không được đặt.
Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống bị tắt, cho phép mọi người xem và thay đổi các cài đặt quan trọng. Hãy đặt ID Người Quản Lý Hệ Thống và Mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống để bảo vệ thông tin, và chỉ cho phép một số quản trị viên biết thông tin này.
 
Để biết chi tiết về cách thay đổi và thiết đặt ID Người Quản Lý Hệ Thống và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, vui lòng xem phần sau đây:
Cài Đặt ID Phòng Ban và mã PIN cho Quản Trị Viên
98CL-002