Chuẩn Bị Để Sử Dụng Universal Print

Cấu hình máy để có thể sử dụng dịch vụ đám mây của Microsoft, Universal Print và đăng ký máy với từng máy tính sẽ được sử dụng để in.
Bạn phải là người dùng đã đăng ký của Microsoft 365 và sử dụng Azure Active Directory.
98CL-03X