Ngăn Chặn Kết Nối với Máy Tính qua Cổng USB

Bạn có thể vô hiệu hóa cổng USB cho kết nối máy tính ở phía sau máy để giảm rủi ro kết nối từ bên ngoài mà không đi qua mạng có các biện pháp bảo mật.
Phần này mô tả cách cấu hình cho cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Sở thích] để cấu hình các cài đặt. [Cài Đặt USB]
Bạn cần có quyền quản trị. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [External Interface Settings] [Edit].
Màn hình [Edit External Interface Settings] được hiển thị.
4
Bỏ chọn hộp kiểm [Use as USB Device] và nhấp vào [OK].
5
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Cài đặt này được áp dụng.
98CL-072