Không Thể Kết Nối Với Máy In Dùng Chung

Kiểm tra xem máy in dùng chung có được hiển thị trên máy tính mạng không. Hiển Thị Máy In Dùng Chung Trong Máy Chủ In
Nếu không được hiển thị, vui lòng liên hệ với quản trị viên mạng hoặc máy chủ in.
98CL-0C7