Почистване на барабана

Ако разпечатката е размазана, това означава, че барабанът може да е замърсен. Почистете барабана, като следвате процедурата по-долу
Барабанът не може да се почиства, когато се изчаква отпечатване на данни.
1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало] и натиснете Екран [Начало]
2
Натиснете [Настройване/Поддръжка]    [Поддръжка]    [Почистване на барабан]  .
Извежда се екранът [Почистване на барабан].
3
Изберете [Старт] и натиснете .
Почистването е изпълнено.
Когато почистването е завършено, се появява съобщението [Завършено.] и след това се показва екранът [Поддръжка].
9762-065