Операционен панел

Използвайте работния панел, за да управлявате устройството и да конфигурирате настройките.
 
 

Индикатор за данни ()

Мига, когато се извършва операция, например по време на печат, и свети, когато данните чакат да бъдат обработени.

Индикатор за грешки ()

Мига или светва при засядане на хартия или друга грешка.

Дисплей

Показва екраните за работа с функциите, употребата, съобщенията и друга информация. Работа с операционния панел

Клавиш Назад ()

Връща ви към предишния екран.

Ляв клавиш ()

Връща се към предишния екран. Натиснете, когато въвеждате текст, за да преместите курсора наляво.

Клавиш OK ()

Потвърждава настройките и избраните детайли.

Клавиш Надолу ()

Избира долния елемент и намалява стойността на плъзгач.

Десен клавиш ()

Премества се към следващия екран. Натиснете, когато въвеждате текст, за да преместите курсора надясно.

Клавиш Нагоре ()

Избира горния елемент и увеличава стойността на плъзгач.
9762-007