Свързване на мобилно устройство директно към устройството (Директна връзка)

Свържете мобилно устройство директно към устройството чрез Wi-Fi. Можете да се свържете директно с устройството, без да използвате безжичен LAN рутер. Трябва да свързвате мобилното устройство ръчно всеки път, когато използвате устройството.
За да свържете директно дадено мобилно устройство, използвайте операционния панел, за да поставите устройството в състояние на изчакване, след което потърсете устройството от мобилното устройство. След това въведете мрежовия ключ, за да свържете мобилното устройство с устройството.
По подразбиране във всеки един момент към устройството може да бъде директно свързано само едно мобилно устройство. Задаването на фиксиран SSID и мрежов ключ ви позволява да свържете до пет мобилни устройства едновременно.
Необходима подготовка
Направете подготовка, например като разрешите функцията Директна връзка на устройството. Подготовка за директно свързване
1
На операционния панел изберете [Меню] на екрана [Начало], след което натиснете [Мобилен портал]  . Екран [Начало]
Извежда се екранът [Мобилен портал].
2
Изберете [<Свързване>] и натиснете .
Устройството влиза в състояние на изчакване за директна връзка.
В рамките на 5 минути след натискане на [<Свързване>] трябва директно да се свържете с мобилното устройство.
Можете да пропуснете тази стъпка, когато е показано [Св. от уст., което искате.]. Натиснете и преминете към Стъпка 3.
Когато се появи [Максимално разреш. брой безж. устройст. вече са свързани чрез директна връзка.], не можете да свържете ново мобилно устройство, докато връзката със свързаното мобилно устройство не се прекрати. За да прекратите връзката със свързано мобилно устройство, натиснете   [<Прекъсване на връзката>]  .
* По подразбиране във всеки един момент към устройството може да бъде директно свързано само едно мобилно устройство.
3
Директно се свързвате към мобилното устройство.
1
Проверете SSID и мрежовия ключ на устройството, показани на екрана на операционния панел.
2
В настройките за Wi-Fi на мобилното устройство изберете SSID на устройството и въведете мрежовия ключ.
Отново се появява екранът [Мобилен портал].
По подразбиране само едно мобилно устройство може да бъде директно свързано към устройството по едно и също време. [Максимално разреш. брой безж. устройст. вече са свързани чрез директна връзка.] се появява на екрана.
За подробности как да конфигурирате Wi-Fi настройките, вижте ръководството на мобилното устройство.
4
Когато завършите операциите си на мобилното устройство, натиснете [<Прекъсване на връзката>]  .
Директната връзка е прекратена.
Ако са свързани няколко мобилни устройства, връзката с всички тях се прекъсва.
Възможно е да не успеете да се свържете с интернет с директна връзка в зависимост от мобилното устройство.
Ефектът на пестене на енергия от спящия режим намалява при използване на директна връзка.
IP адресът на мобилното устройство се задава автоматично. Ако зададете IP адреса ръчно, комуникацията чрез директна връзка може да не се осъществи правилно.
Проверка на мобилно устройство, свързано към устройството
Когато използвате директна връзка, натиснете [Информация за връзката], за да се покаже информацията за мобилното устройство, свързано към устройството с Директна връзка.
Ако директната връзка е прекъсната автоматично
Директната връзка се прекратява автоматично в следните случаи:
Когато е зададено прекратяване на директна връзка
Когато за известно време не се изпращат или получават данни между мобилното устройство и устройството
Когато използвате устройството чрез безжична LAN връзка и връзката прекъсне
9762-039