Uwaga

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE CO DO ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU UŻYCIA LUB NIENARUSZANIA PRAW PATENTOWYCH. CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.
Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
99R1-08L