Ustawianie adresów IPv6

W środowisku IPv6 możesz ustawić następujące adresy IPv6 i używać ich w tym samym czasie.
Adres lokalny łącza
Adres, który może być używany tylko w ramach tego samego łącza. Nie można go używać do komunikacji z urządzeniami innymi niż router.
Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
Adres bezstanowy
Adres, który jest generowany automatycznie na podstawie prefiksu sieci dostarczonego przez router i adresu MAC urządzenia.
Po ponownym uruchomieniu urządzenia (lub po jego włączeniu) adresy bezstanowe zostają usunięte.
Adres ręczny
Adres, który jest wprowadzany ręcznie przez określenie adresu IP, długości prefiksu i domyślnego adresu routera.
Adres stanowy
Adres uzyskany z serwera DHCP przy użyciu DHCPv6.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. [Ustawienia IPv6]
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Wymagane czynności przygotowawcze
Ustaw adres IPv4 dla urządzenia. Ustawianie adresów IPv4
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia IPv6] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edycja ustawień IPv6].
4
W [Ustawienia adresu IP] zaznacz pole wyboru [Użyj IPv6].
5
Ustaw adres IPv6, który ma być używany.
W przypadku używania adresu bezstanowego
Zaznacz pole wyboru [Użyj adresu bezstanowego].
W przypadku używania adresu ręcznego
Zaznacz pole wyboru [Użyj adresu wprowadzanego ręcznie], a następnie wprowadź adres IP, długość prefiksu i domyślny adres routera.
* Nie możesz wprowadzić adresu multiemisji (adresu zaczynającego się od „ff”).
W przypadku używania adresu stanowego
Zaznacz pole wyboru [Użyj DHCPv6].
6
Kliknij [OK].
7
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
Wykonaj test połączenia, aby sprawdzić, czy adres IPv6 został prawidłowo skonfigurowany. Sprawdzanie statusu sieci i ustawień sieciowych
Jeśli adres IP został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki
Musisz dodać nowy port. Dodawanie portu
99R1-017