ניקוי מכלול ההצמדה

אם ההדפסה מרוחה, מכלול הקיבוע עשוי להיות מלוכלך. במקרה זה, ניתן לנקות את מכלול הקיבוע באמצעות נייר.
לא ניתן לנקות את מכלול הקיבוע כאשר הנתונים ממתינים להדפסה או כאשר מחסנית טונר הגיעה לסוף חייה.
הכנות דרושות
בדוק שנותרה כמות מספקת של טונר במחסנית הטונר. בדיקת הכמות הנותרת של המוצרים המתכלים
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] ב [Home] מסך, ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ [Adjustment/Maintenance]‏ [Maintenance]‏  [Clean Fixing Assembly]‏ .
סוגי הנייר והגדלים הזמינים מוצגים במסך האישור.
3
בדוק שהנייר הזמין נטען ולאחר מכן לחץ על .
הנייר מוזן למכונה והניקוי מתחיל.
לאחר השלמת הניקוי, יוצא גיליון נייר עם תמונה מודפסת (דפוס).
99LU-064