בדיקת שימוש ויומנים בעזרת ממשק משתמש מרוחק

מתוך Status Monitor/Cancel בממשק משתמש מרוחק, ניתן לבדוק את המצב והיומנים של פונקציה, מצב הפעולה של המכשיר ומידע אודות שגיאות.
1
היכנס לממשק משתמש מרוחק. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Status Monitor/Cancel]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
בחר פריט כדי להציג את הסטטוס או היומן.
[Print]
[Job Status]
מציג את המצב (הדפסה או ממתין) של נתונים מודפסים ממחשב.
אם נכנסת במצב מנהל מערכת, זה מציג את סטטוס ההדפסה עבור כל העבודות.
אם הזנת את שם המשתמש שלך ב [User Name] כשנכנסת עם מצב משתמש כללי, רק סטטוס עבודת ההדפסה של אותו משתמש יהיה גלוי.
לחץ על [Job Number] להדפסות מושהות להצגת פרטי הדפסה ולהצגת שם המשתמש ומספר הגיליונות המודפסים.
לחץ על [Cancel] ב-[Job Operation] כדי למחוק את נתוני ההדפסה עבור עבודות מודפסות או ממתינות.
[Job Log]
מציג את יומן עבודות ההדפסה ממחשב.
[Error Information]
מציג מידע על שגיאות המתרחשות במכשיר.
* אתה יכול להציג את אותו המידע על ידי לחיצה על הקישור המוצג בעמוד הפורטל [Error Information].
[Consumables]
מציג את גודל וסוג הנייר של כל אחד ממקורות הנייר ואת שם מחסנית הטונר.
* ניתן להציג אותו המידע על ידי לחיצה על האפשרות [Check Consumables Details] המוצגת בעמוד הפורטל.
[Device Features]
מציג את מפרטי המכשיר ואת מצב הציוד האופציונלי.
[Device Information]
מציג מידע על המכשיר, כגון שם המוצר והמספר הסידורי, וכן את גרסת הקושחה ומידע אודות מנהל המערכת.
[Device Name] ו- [Location] מציגים את המידע שהוגדר ב [Settings/Registration]‏ [Device Management]‏ [Device Information Settings].
[System Manager Information] מציג את המידע המוגדר ב [Settings/Registration]‏ [User Management]‏ [System Manager Information].
[Check Counter]
מציג את המספר הכולל של עמודים שהודפסו עד היום. בדיקת מספר הדפים המודפסים (בדוק מונה)
[Cartridge Log]
מציג רמת שימוש במחסנית הטונר.
[Eco Information]
מציג את מספר הפלט הממוצע של גיליונות וצריכת חשמל ממוצעת לחודש.
4
צא מהממשק המרוחק לאחר צפייה בשימוש.
99LU-04J