שימוש ב-TLS

Transport Layer Security (TLS) הוא מנגנון להצפנת נתונים הנשלחים או מתקבלים דרך הרשת. הצפנת תקשורת עם TLS בעת שימוש בממשק משתמש מרוחק מפחיתה את הסיכונים של ציתות ופגיעה בנתונים במהלך תקשורת.
כדי להשתמש בתקשורת מוצפנת TLS עבור ממשק משתמש מרוחק, ציין את המפתח והאישור (אישור שרת) שבהם ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הפעל את TLS בממשק משתמש מרוחק.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] במסך [Home], ואז בחר [Management Settings] כדי להגדיר את ההגדרות. עם זאת, ניתן להשתמש בלוח ההפעלה רק כדי להפעיל או להשבית TLS בממשק משתמש מרוחק. [Use Remote UI]
נדרשות הרשאות מנהל. יש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
הכנות דרושות
רשום מפתח ואישור לביצוע תקשורת מוצפנת של TLS. ניהול ואימות מפתח ואישור
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
ב-[Network Settings], לחץ על [TLS Settings].
מסך [TLS Settings] מוצג.
4
רשום מפתח ואישור לשימוש עבור תקשורת מוצפנת של TLS.
1
ב-[Key and Certificate Settings], לחץ על [Key and Certificate].
מסך [Key and Certificate Settings] מוצג.
2
מימין למפתח והאישור לשימוש, לחץ על [Register Default Key].
כאשר לוחצים על שם המפתח (או סמל האישור) במסך, פרטי האישור מופיעים.
במסך פרטי האישור, לחץ על [Verify Certificate] כדי לוודא שהאישור תקף.
5
הגדר את גרסת ה-TLS והאלגוריתם.
1
לחץ על [TLS Details]‏ [Edit].
מסך [Edit TLS Details] מוצג.
2
הגדר את הגרסה והאלגוריתם הניתנים לשימוש ולחץ [OK].
לא ניתן להשתמש בשילובים מסוימים של גרסאות ואלגוריתמים. לשילובים הנתמכים של גרסאות ואלגוריתמים, עיין במפרטי TLS. TLS
[Allowed Versions]
ציין את גרסאות המקסימום והמינימום של TLS.
[Algorithm Settings]
בחר בתיבת הסימון של האלגוריתם לשימוש עבור TLS.
6
אפשר TLS בממשק משתמש מרוחק.
1
לחץ על [License/Other]‏ [Remote UI Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit Remote UI Settings] מוצג.
2
בחר את תיבת הסימון [Use TLS], ולחץ על [OK].
7
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
ההגדרות מוחלות.
כאשר מופיעה הודעת אזהרה בעת אתחול ממשק משתמש מרוחק
הודעת אזהרה לגבי אישור האבטחה עשויה להופיע בעת הפעלת ממשק משתמש מרוחק עם TLS מופעל. אם אין בעיות בהגדרות האישור או ה-TLS, ניתן להמשיך בפעולות.
99LU-03U