ضمیمه

در این فصل می‌توانید دفترچه راهنمای دستگاه و کارکردهای اساسی مورد نیاز هنگام استفاده از دستگاه با رایانه را مشاهده کنید.
دفترچه‌های راهنمای دستگاه
دفترچه‌های راهنما با توجه به هدف شما ارائه می‌شوند.
دفترچه‌های راهنمای دستگاه
‏راهنمای کاربر (این دفترچه راهنما) حاوی اطلاعاتی در مورد تمام عملکردهای دستگاه و مشخصات و همچنین نحوه نگهداری دستگاه است. می‌توانید اطلاعات خاصی را جستجو کنید و اندازه و چیدمان متن را تغییر دهید.
استفاده از ‏راهنمای کاربر
تنظیمات نمایش دفترچه راهنما
کارکردهای اساسی هنگام استفاده با رایانه
برای استفاده از دستگاه از طریق رایانه، و مشاهده اطلاعات تنظیم شده روی دستگاه از طریق رایانه، باید رایانه‌ای را راه‌اندازی کنید. کارکرد‌ها با استفاده از نمونه‌هایی از عملیات ویندوز و macOS معرفی شده‌اند.
نمونه‌های عملیاتی هنگام استفاده از رایانه
سایر اطلاعات
مقررات، استانداردها و اطلاعات محیطی
اطلاعیه
علائم تجاری و حق نسخه‌برداری
نرم افزار شخص ثالث
99LS-08C