استفاده از پانل عملیات

برای تغییر تنظیمات دستگاه و اتصال به دستگاه همراه، از پنل عملیات استفاده کنید.
دستورالعمل‌های اصلی
نحوه استفاده از دکمه‌ها و اقلام نمایش داده شده در پنل عملیات، نحوه وارد کردن متن و نحوه نمایش صفحه‌های مختلف را بررسی کنید.
صفحه‌های نمایش داده شده در پنل عملیات
نحوه کار با پنل عملیات
وارد کردن نویسه‌ها
99LS-01Y