روشن کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را در جلو فشار دهید.
1
دقت کنید دوشاخه به پریز برق وارد شده باشد.
2
کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
صفحه شروع روی پنل عملیات نمایش داده می‌شود.
99LS-01S