استفاده از برنامه اختصاصی برای چاپ (Canon PRINT Business)

می‌توانید از برنامه اختصاصی Canon PRINT Business برای چاپ استفاده کنید.
سیستم عامل‌های سازگار و سایت دانلود
به وب‌سایت Canon رجوع کنید.
https://global.canon/gomp/
استفاده
یک دستگاه همراه را به دستگاه وصل کنید. اتصال یک دستگاه همراه به دستگاه
دستگاه را در Canon PRINT Business ثبت کنید.
هنگامی که دستگاه همراه از طریق LAN به دستگاه وصل شده است برای ثبت دستگاه در Canon PRINT Business، اطلاعات آدرس IP دستگاه موردنیاز است.
می‌توانید از طریق [Menu] در پنل کنترل، آدرس IP را مشاهده کنید [Mobile Portal]‏ [Display Device Name/IP Address]‏ .
برای کسب جزئیات در مورد ثبت دستگاه و چاپ، به مورد منوی "راهنما" در برنامه مراجعه کنید.
99LS-03A