ثبت دستگاه در رایانه

دستگاه را (که در Azure Active Directory ثبت شده است) در رایانه ثبت کنید تا برای Universal Print استفاده شود.
مقدمات ضروری
دستگاه را در Azure Active Directory ثبت کنید. ثبت دستگاه در سرویس ابری
1
روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [Accounts] کلیک کنید.
صفحه [Your info] نمایش داده می‌شود.
2
روی [دسترسی کاری یا تحصیلی]‏ [اتصال] کلیک کنید.
3
با استفاده از دستورالعمل‌های روی صفحه وارد حساب Microsoft 365 خود شوید.
4
روی [صفحه اصلی]‏ [دستگاه ها]‏ [چاپگرها و اسکنرها] کلیک کنید.
صفحه [چاپگرها و اسکنرها] نمایش داده می‌شود.
5
روی [افزودن یک چاپگر یا اسکنر] کلیک کنید.
صفحه فهرست چاپگر نمایش داده می‌شود.
6
دستگاه را انتخاب و روی [افزودن دستگاه] کلیک کنید.
دستگاه در رایانه ثبت می‌شود.
هنگام استفاده از سرور پراکسی
برای استفاده از قابلیت Universal Print از طریق سرور پراکسی، باید تنظیمات پراکسی را در هر رایانه پیکربندی کنید. برای اطلاع از جزئیات، با سرپرست شبکه تماس بگیرید.
99LS-02W