جلوگیری از لو رفتن اطلاعات

رها کردن یک سند چاپ شده در دستگاه، خطر لو رفتن اطلاعات را به همراه دارد. به‌علاوه، در‌حالی‌که استفاده از دستگاه‌های همراه آسان و راحت است، این مورد می‌تواند منجر به دزدی اطلاعات شود.
برای اطمینان از استفاده ایمن از دستگاه، می‌توانید اقداماتی برای جلوگیری از لو رفتن اطلاعات، بسته به وضعیت استفاده از عملکرد انجام دهید.
محدود کردن عملیات‌ها به‌صورت مناسب
می‌توانید هنگام استفاده از دستگاه‌های همراه، دسترسی به بخشی از یک عملکرد یا کل آن را محدود کنید.
محدودسازی استفاده از دستگاه همراه
99LS-043