Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP

Συνιστάται να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία HTTP, όταν χρησιμοποιείτε μόνο τη σύνδεση USB ή όταν δεν χρησιμοποιείτε λειτουργίες που απαιτούν επικοινωνία HTTP, όπως το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), η εκτύπωση WSD και το AirPrint.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωση των ρυθμίσεων μέσω του πίνακα λειτουργίας.
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και πατήστε . Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Προτιμήσεις] [Δίκτυο] [Ρυθμίσεις TCP/IP] [Χρήση HTTP] .
Εμφανίζεται η οθόνη [Χρήση HTTP].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το PIN υπεύθυνου συστήματος και κατόπιν πατήστε [<Σύνδεση>] . Κωδικός και PIN υπεύθυνου συστήματος
3
Πατήστε [Off] [Ναι] .
99LL-049