Informacije o zaštiti okoliša, propisima i normama

Logotip IPv6 Ready

Skup protokola u uređaju dobio je logotip IPv6 Ready Logo Phase-2, koji je stvorio IPv6 Forum.

Podaci o proizvodu potrebni u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 801/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1275/2008

Potrošnja energije proizvoda u umreženom stanju pripravnosti ako su povezani priključci žične mreže i aktivirani svi priključci bežične mreže (ako su istodobno dostupni).
Naziv modela
Potrošnja energije proizvoda u umreženom stanju pripravnosti
LBP122dw
3,0 W ili manje
Navedene vrijednosti stvarne su vrijednosti za jedan nasumično odabran uređaj i stoga se mogu razlikovati od vrijednosti uređaja koji koristite. Dodatni mrežni priključci nisu povezani ili aktivirani u mjerenju.

Direktiva WEEE i direktiva o odlaganju baterija

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.
Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama.
Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlašenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.
Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Zbrinjavanje iskorištenih spremnika tonera

Kako bi zaštitio okoliš i učinkovitije iskoristio resurse, Canon promovira oporabu i recikliranje istrošenih spremnika tonera. Molimo da surađujete u oporabi spremnika tonera (ponovna upotreba resursa). Pojedinosti o ponovnoj upotrebi resursa potražite na web-mjestu tvrtke Canon:
global.canon/ctc
Kad odlažete spremnike tonera, zapakirajte ih u originalno pakiranje da biste spriječili rasipanje tonera i odložite spremnike u skladu s uputama lokalne uprave.
99LW-08K