ประกาศ

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
CANON INC. ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับคู่มือนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่เกี่ยวกับความสามารถในการขายได้ การใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วไป ความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิบัตร CANON INC. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องในลักษณะใดๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้คู่มือนี้
หากคุณไม่สามารถดูคู่มือในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader จากเว็บไซต์ Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/)
98E0-08L