การสั่งพิมพ์จาก Chromebook หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มี Chrome OS

คุณสามารถใช้ Chromebook หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Chrome OS เพื่อสั่งพิมพ์โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะหรือโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
การสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ที่ใช้ Chrome OS
เครื่องอาจไม่สนับสนุนการสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ Chrome OS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
การใช้งาน
เชื่อมต่อ Chromebook กับเครื่อง
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (การเชื่อมต่อ LAN)
เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB ให้เชื่อมต่อกับ USB พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ด้านหลังเครื่องด้วยสาย USB ด้านหลัง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสั่งพิมพ์โดยใช้ Chromebook โปรดดูวิธีใช้ Chromebook
https://support.google.com/chromebook/answer/7225252/
98E0-03F