การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่อง

หากต้องการใช้เครื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
การเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (การเชื่อมต่อ LAN)
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สายด้วยวิธีการเดียวกันกับที่คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่อง การกำหนดค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายโดยอัตโนมัติ จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อด้วยตนเองในครั้งถัดไป
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย (การเชื่อมต่อ LAN)
การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Connection)
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องโดยตรงผ่าน Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ LAN แบบไร้สาย คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยตนเองทุกครั้งที่ใช้เครื่อง
การเตรียมการสำหรับ Direct Connection
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องโดยตรง (Direct Connection)
98E0-037