การกำหนดค่า WINS

เมื่อใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ใช้ทั้ง NetBIOS และ TCP/IP ให้กำหนดค่า Windows Internet Name Service (WINS) เพื่อแปลงชื่อ NetBIOS เป็นที่อยู่ IP
หากต้องการเปิดใช้งาน WINS ให้ระบุ WINS เซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถใช้ WINS ในสภาพแวดล้อม IPv6
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [ค่ากำหนด] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่า WINS]
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้งาน
การเตรียมการที่จำเป็น
ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อเวิร์กกรุ๊ป การตั้งชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อเวิร์กกรุ๊ป
เตรียมที่อยู่ IPv4 ของ WINS เซิร์ฟเวอร์ และเก็บไว้ใกล้ตัว
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings] [WINS Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit WINS Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [WINS Resolution]
5
ใส่ที่อยู่ IPv4 ของ WINS เซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิก [OK]
หากได้รับที่อยู่ IP ของ WINS เซิร์ฟเวอร์จาก DHCP เซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ IP ที่ได้รับจะมีลำดับความสำคัญ การกำหนดค่า DNS
6
รีสตาร์ตเครื่อง การรีสตาร์ตเครื่อง
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
98E0-01E