การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายโดยการตั้งค่ารายละเอียด (วิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง)

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายโดยใส่ข้อมูลทั้งหมดของเราเตอร์ด้วยตนเอง เช่น SSID, คีย์เครือข่าย และการตั้งค่าความปลอดภัย
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
การเตรียมการที่จำเป็น
เตรียมข้อมูลของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และเก็บไว้ใกล้ตัว ข้อมูลเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่รองรับ WPA-EAP หรือ WPA2-EAP สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย ให้ตั้งค่า IEEE 802.1X การใช้ IEEE 802.1X
1
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด  หน้าจอ [Home]
2
กด [ค่ากำหนด]    [เครือข่าย]    [การตั้งค่า LAN ไร้สาย]  
หน้าจอ [เลือกเครือข่าย] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [<เข้าสู่ระบบ>]   ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
หากข้อความ [คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [ใช่] แล้วกด
หากข้อความ [ไม่สามารถค้นพบ จุดเข้าใช้งาน] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [ปิด] แล้วกด
3
เลือก [การเชื่อมต่ออื่นๆ] แล้วกด
4
เลือก [ป้อนชื่อเครือข่ายด้วยตนเอง] แล้วกด
หน้าจอสำหรับการใส่ SSID จะปรากฏขึ้น
5
ใส่ SSID เลือก [<นำไปใช้>] แล้วกด
หน้าจอ [การตั้งค่าความปลอดภัย] จะปรากฏขึ้นมา
6
เลือกมาตรฐานความปลอดภัย และตั้งค่าการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัส
เมื่อใช้ WEP
1
เลือก [WEP] แล้วกด
หน้าจอ [การรับรอง 802.11] จะปรากฏขึ้นมา
2
เลือกวิธีการรับรองความถูกต้อง
[ระบบเปิด]
ใช้การรับรองความถูกต้องแบบเปิด
* เมื่อคุณเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องนี้ ข้อผิดพลาดในการรับรองความถูกต้องจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่ใช้คีย์ที่ใช้ร่วมกัน การตั้งค่าเครื่องจะเปลี่ยนเป็น [คีย์ที่ใช้ร่วมกัน] ในขณะนี้ และมีการพยายามเชื่อมต่อกับเราเตอร์อีกครั้ง
[คีย์ที่ใช้ร่วมกัน]
ใช้คีย์การเข้ารหัสลับสำหรับรหัสผ่าน
3
เลือก [แก้ไขคีย์การเข้ารหัส] แล้วกด
4
เลือกคีย์การเข้ารหัสลับที่ไม่ได้ลงทะเบียน แล้วกด
หน้าจอสำหรับการใส่คีย์การเข้ารหัสลับจะปรากฏขึ้น
5
ใส่คีย์เครือข่าย เลือก [<นำไปใช้>] แล้วกด
คีย์การเข้ารหัสลับจะถูกลงทะเบียนไปยังหน้าจอ [คีย์การเข้ารหัส]
6
เลือก [เลือกคีย์การเข้ารหัส] แล้วกด
7
เลือกคีย์การเข้ารหัสลับที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกด
เมื่อใช้ WPA-PSK หรือ WPA2-PSK
1
เลือก [WPA/WPA2-PSK] แล้วกด
หน้าจอ [การเข้ารหัส WPA/WPA2] จะปรากฏขึ้นมา
2
เลือกวิธีการเข้ารหัสลับ แล้วกด
หน้าจอสำหรับการใส่คีย์การเข้ารหัสลับจะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณเลือก [อัตโนมัติ], AES-CCMP หรือ TKIP จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
3
ใส่คีย์เครือข่าย เลือก [<นำไปใช้>] แล้วกด
เมื่อใช้ WPA-EAP หรือ WPA2-EAP
เลือก [WPA/WPA2-EAP] แล้วกด
เมื่อไม่ใช้มาตรฐานความปลอดภัย
เลือก [ไม่มี] แล้วกด
7
เลือก [ใช่] แล้วกด
8
เมื่อ [เชื่อมต่อแล้ว] แสดงขึ้นบนแผงการดำเนินงาน ให้กด
เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายแล้ว [] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [Home]
9
รอสองสามนาที
ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่ IP จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
หากต้องการใช้ที่อยู่ IP เฉพาะ ให้ตั้งค่าด้วยตนเอง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้
กด ตรวจสอบข้อมูลของเราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ และทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อซ้ำอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3
98E0-015