Thiết Lập

Sau khi lắp đặt máy, hãy cấu hình cài đặt cần thiết cho phép sử dụng các chức năng bằng cách thực hiện những bước sau đây.
Bước 1 và 2 là các cài đặt máy.
Bước 3 là cài đặt để sử dụng máy từ máy tính. Cấu hình cài đặt này cho mỗi máy tính sử dụng máy.
Bước 1
Khi bạn BẬT máy lần đầu tiên, màn hình (Hướng Dẫn Cài Đặt) cài đặt các mục cần thiết để sử dụng máy được hiển thị. Cấu hình các cài đặt bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
Bước 2
Cấu hình cài đặt mạng không có trong Hướng Dẫn Cài Đặt.
Nếu bạn không kết nối với mạng bằng cách sử dụng Hướng Dẫn Cài Đặt, hãy thực hiện việc đó ở bước này.
Bước 3
Cài đặt phần mềm cần thiết để sử dụng máy và trình điều khiển máy in trên máy tính của bạn.

Xem Thêm

Thực Hiện Các Biện Pháp Nhằm Ngăn Chặn Truy Cập Trái Phép
Điều quan trọng là cung cấp các biện pháp phòng ngừa rủi ro bảo mật khi sử dụng máy trong môi trường mạng. Kiểm tra ví dụ về các biện pháp mà bạn có thể thực hiện với máy.
Các Biện Pháp Ngăn Chặn Truy Cập Trái Phép
Kiểm Tra Các Chức Năng Khả Dụng
Các chức năng có sẵn trên máy sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Kiểm tra các chức năng có sẵn trên mẫu máy của bạn.
Các Chức Năng Được Hỗ Trợ
Cấu Hình Các Cài Đặt Cần Thiết Để Sử Dụng Các Chức Năng Của Máy
Các cài đặt bổ sung có thể được yêu cầu tùy thuộc vào mẫu máy của bạn. Để biết chi tiết về các cài đặt cần thiết cho từng chức năng, vui lòng xem các mục sau đây:
Chuẩn Bị In
Các Bước Chuẩn Bị Để Liên Kết Với Thiết Bị Di Động Và Tích Hợp Với Dịch Vụ Đám Mây
98CU-00U