Configuració de carpetes personals

Una carpeta personal és una carpeta individual que pot utilitzar l'usuari que ha iniciat la sessió amb la gestió de l'autenticació personal. Les carpetes compartides i els servidors de fitxers es poden especificar i utilitzar com a carpeta personal.
Un administrador amb privilegis d'Administrator selecciona el mètode per especificar les carpetes personals. Els usuaris amb inici de sessió especifiquen les carpetes personals en funció de l'opció especificada per l'administrador.
Una carpeta personal és una carpeta compartida per les pantalles següents.
<Llegir i enviar>
<Xarxa> a <Llegir i desar>
<Xarxa> a <Fitxers desats>
Creació de carpetes en qualsevol ubicació especificada per usuaris
Els usuaris creen una carpeta personal en qualsevol ubicació que desitgin. Això permet a cada usuari enviar documents a una carpeta d'una ubicació coneguda.
Creació de carpetes en una carpeta d'inici especificada per l'administrador
Dins de la carpeta principal (carpeta d'inici) que especifiqui l'administrador es crea una carpeta per a cada nom d'usuari. Les carpetes personals són més fàcils de gestionar perquè totes es mantenen juntes en una sola ubicació. Es pot especificar una carpeta compartida de Windows (SMB) o un servidor WebDAV.
Si establiu una carpeta d'inici al servidor WebDAV, les carpetes per a tots els usuaris s'han de preparar abans.
Creació de carpetes en una ubicació especificada pel servidor
Les carpetes personals s'especifiquen d'acord amb la informació de la carpeta desada a un servidor d'autenticació, com ara l'atribut de la carpeta d'usuari de l'Active Directory a Windows. Només es pot especificar una carpeta compartida Windows (SMB).

Configuració de com especificar la ubicació de les carpetes personals

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions comunes>  <Mètode d'especificació de carpeta personal>.
3
Seleccioneu com especificar la ubicació de les carpetes personals.
Creació de carpetes en qualsevol ubicació especificada per usuaris
Premeu <Desar per cada usuari>  <Bé>. Cada usuari pot especificar la ubicació de la carpeta personal.
Creació de carpetes en una carpeta d'inici especificada per l'administrador
1
Premeu <Carpeta d'inici>  <Establir>.
2
Especifiqueu la carpeta d'inici i premeu <Bé>.
<Protocol>
Seleccioneu el protocol que cal utilitzar en accedir a les carpetes personals.
<Nom de l'amfitrió>
Introduïu el nom d'amfitrió o l'adreça IP de l'ordinador en què vulgueu crear la carpeta d'inici.
<Camí de la carpeta>
Introduïu el camí de la carpeta d'inici. Per exemple, introduïu "users\public\share" per a una carpeta d'inici creada dins d'una carpeta anomenada "share" a la carpeta "Public" de la unitat C: (camí: "C:\users\public\share").
Pot ser que no pugueu especificar el camí si hi ha massa nivells de carpetes.
3
Seleccioneu la informació d'autenticació que calgui utilitzar i premeu <Bé>.
Per utilitzar un nom d'usuari i una contrasenya diferents per a la carpeta personal, premeu <Usar info autentic. per a cada usuari> per afegir una marca de verificació. Elimineu la marca de verificació per utilitzar el mateix nom d'usuari i la mateixa contrasenya introduïts en iniciar sessió. Si s'afegeix una marca de verificació a aquest element, caldrà desar un nom d'usuari i una contrasenya per a cada usuari.
Es crea una carpeta dins de la carpeta d'inici amb el nom següent:
Si s'afegeix una marca de selecció a <Usar info autentic. per a cada usuari>, el nom d'usuari especificat per un usuari
Si s'afegeix una marca de selecció a <Usar info autentic. per a cada usuari>, el nom d'usuari utilitzat per iniciar la sessió
Creació de carpetes en una ubicació especificada pel servidor
1
Premeu <Usar servidor inici sessió>.
2
Seleccioneu la informació d'autenticació que calgui utilitzar i premeu <Bé>.
Per utilitzar un nom d'usuari i una contrasenya diferents per a la carpeta personal, premeu <Usar info autentic. per a cada usuari> per afegir una marca de verificació. Elimineu la marca de verificació per utilitzar el mateix nom d'usuari i la mateixa contrasenya introduïts en iniciar sessió. Si s'afegeix una marca de verificació a aquest element, caldrà desar un nom d'usuari i una contrasenya per a cada usuari.
La informació d'autenticació necessària per accedir a una carpeta personal (nom d'usuari i contrasenya) no es pot recuperar de l'Active Directory. Si s'ha seleccionat <Usar info autentic. per a cada usuari>, el nom d'usuari i la contrasenya per iniciar sessió a l'equip amb l'autenticació mitjançant el teclat es registren com a informació d'autenticació per accedir a la carpeta personal.
Cal utilitzar el servei d'inici de sessió compatible amb aquesta funció. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si utilitzeu l'autenticació d'usuari, configureu una carpeta a "homeDir" que sigui un atribut d'usuari a l'Active Directory amb el format "\\nom d'amfitrió\ruta de carpeta".
Desament d'una carpeta personal i informació d'autenticació per a cada usuari
Si s'estableix <Mètode d'especificació de carpeta personal> en <Desar per cada usuari>, deseu una de les opcions següents com a carpeta personal per a cada usuari. Les opcions desades són les mateixes i es desa la mateixa carpeta personal, independentment d'on es configuri l'opció.
<Llegir i enviar>    <Desar/editar informació per a cada usuari> <Carpeta personal>
<Llegir i desar> <Xarxa>    <Desar/editar informació per a cada usuari> <Carpeta personal>
<Fitxers desats> <Xarxa>    <Desar/editar informació per a cada usuari> <Carpeta personal>
A377-0L2