Corregir Alineació Incorrecta de la Imatge

Si la imatge impresa apareix inclinada, es possible que pugueu corregir la imatge desalineada justificant els marges d'"i", que és la distància de la vora esquerra del paper a l´àrea d'impressió i "j".
També podeu ajustar el valor mitjançant el full de guia o la pàgina de prova.
: quan es llegeix amb l'alimentador Ajust de la posició de la imatge utilitzant la pàgina de prova (si s'utilitza l'alimentador)
: quan es llegeix amb el vidre de còpia Ajust de la posició de la imatge mitjançant el full de guia (si s'utilitza un vidre de còpia)

1
Premeu <Canviar> per a <Ajustar posició d'imatge>
2
Premeu <No usar lector> o <Ajustar manualment>.
Aquest procediment no és necessari si no s'han instal·lat les “Duplex Color Image Reader Unit-P” i “Sensing Unit-B” opcionals.
3
Premeu <Establir detalls>  <Corregir alineac. incorr. imatge>.
Si voleu introduir els valors de la pàgina de prova que heu mesurat manualment:
Per ajustar la posició de la imatge en fulls llargs, imprimiu una pàgina de prova de full llarg. L'ajust es pot fer amb més eficàcia que amb la pàgina de prova impresa per <Imprimir pàgina de prova> sota <Corregir alineac. incorr. imatge>. (La pàgina de proves de fulls llargs està disponible al lloc web del manual en línia).
Premeu <Imprimir pàgina de prova>.
Introduïu el nombre de pàgines de prova que cal fer, i premeu >Següent>.
Si la posició de la imatge varia molt, la precisió de la correcció es pot millorar imprimint diverses pàgines de prova i utilitzant una mitjana de la longitud mesurada.
Seleccioneu un origen de paper que contingui una mida de paper personalitzada i premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix la pàgina de prova.
Mesureu la longitud de les marques “i” i “j” a la pàgina de prova.
La marca "i" està impresa a la vora de capçalera de l'esquerra i la marca "j" està impresa a la vora posterior de l'esquerra de la direcció d'alimentació.
Mida estàndard
Full llarg
Exemple: "i" = 21,0 mm i "j" = 20,5 mm
Mesureu la longitud de les marques "i" i "j" correctament tal com es mostra a continuació.
Correcte
Mida estàndard
Full llarg
Incorrecte
Mida estàndard
Full llarg
Torneu a la pantalla <Corregir alineac. incorr. imatge> i introduïu la longitud mesurada d'<i> i <j> (per al full llarg, la longitud mesurada d'<h>, <i> i <j>) per a l'anvers i el revers.
Amb els dos valors numèrics següents i "h = 360" (per al full llarg: "h = 360/450/550/650" per a [h] més propera a la vora inferior del paper), un dispositiu s'ajusta de manera que l'àrea d'impressió i el paper poden situar-se en paral·lel.
<i>:
Introduïu la longitud mesurada de la marca "i" a la pàgina de prova.
<j>:
Introduïu la longitud mesurada de la marca "j" a la pàgina de prova.
Seguint l'exemple, introduïu 21,0 per a "i" i 20,5 per a "j".
La diferència entre "i" i "j" (0,5 mm) es corregeix.
Premeu <Bé>.
Imprimiu una pàgina de prova un altre cop i comproveu la posició de la imatge com calgui. Si heu de portar a terme un ajust addicional, repetiu els passos anteriors.
Si corregiu la posició utilitzant imatges impreses:
Comproveu la posició de la imatge al paper d'impressió.
Exemple: "h" = 360,0 mm, "i" = 19,0 mm i "j" = 18,0 mm
Mesureu la longitud següent al paper d'impressió o introduïu la longitud mesurada.
Utilitzant els tres valors numèrics següents, un dispositiu fa un ajust de manera que l'àrea d'impressió i el paper puguin queda paral·lels.
<h>:
Introduïu la longitud mesurada de part esquerra a l'àrea d'impressió.
<i>:
Introduïu la longitud mesurada de la vora de capçalera de la part esquerra de l'àrea d'impressió a la vora esquerra del paper.
<j>:
Introduïu la longitud mesurada de la vora posterior de la part esquerra de l'àrea d'impressió a la vora esquerra del paper.
Seguint l'exemple, introduïu 360,0 per a <h>, 19,0 per a <i> i 18,0 per a <j>.
La diferència entre "i" i "j" (1,0 mm) es corregeix.
Premeu <Bé>.
Imprimiu una pàgina de prova un altre cop i comproveu la posició de la imatge com calgui. Si heu de portar a terme un ajust addicional, repetiu els passos anteriors.
4
Premeu <Bé>  <Bé>.
Per restaurar el valor acumulat, premeu <Restaurar opc. inicials>.
A377-084